sekil

Käbir atyň, geçiniň, owlagyň aýaklariniň dyzyndan aşakdaky ak ýeri.

  • Aýaklary sekil bu mele atyň şekili şol döwrüň görnükli hodožnikleriniň döredijilik işlerinde-de peýda boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

sekil atmak

Saça ak girip başlamak.

  • Gara saçlary sekil atan Morozow bir stoluň başynda otyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)