seýiklemek işlik

Eliň ýa-da aýagyň döwlen süňküni tutdurmak üçin gamyş, tagta seýik goýup baglamak, sarap daňmak.

  • Bir aýagyny seýikläp, boýdan-başyna sarap goýduk. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • seýikleme
  • seýiklemek
  • seýiklemezdim
  • seýiklän
  • seýikläp
  • seýikläýjek