seçilmek se‧çil‧mek işlik

 1. Pytradyp sepelenmek, sepilmek.

  • Seçilsem-de monjuk ýaly, deňizde meň gadyrym ýok. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Saýlanyp alynmak, saýlanmak.

  • Tejribe üçin bir meňzeş ýaşlarynda bolan dört sany sagat göle seçilip alyndy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ertir arçyn seçiljekdir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • seçildi
 • seçilen
 • seçilende
 • seçilendigini
 • seçilendir
 • seçilenligi
 • seçilerdi
 • seçilip
 • seçilipdir
 • seçiljekdir
 • seçilmedik
 • seçilmegi
 • seçilmegine
 • seçilmegini
 • seçilmek
 • seçilsem-de
 • seçilýän
 • seçilýär