saplanmak1 işlik

 1. Sap edilmek.

 2. Sap oturdylmak.

  • Piller saplanyp gutardy.

saplanmak2 işlik

[sa:planmak]

 1. Gaýry goşantlardan arassalanmak, tämizlenmek.

  • Totdan saplanan ýiti gün lowurdady, ýanyp duran ýalyn ýalyhowur saçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Tamam bolmak, sarp bolmak, tükenmek.

  • Bir öňe saýlanandan soň bolsa, ol tä pagta saplanynça yzyndan ýetdirmedi. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

 3. Halas bolmak, dynmak.

  • Näme em etjekkäk -- diýip, könäniň galyndysyndan heniz saplanmadyk Ogulýar eje pikire çümýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)