sapak sa‧pak 1

 1. Tikin tikmek üçin bükdürilen, işilen inçejik ýüplük.

  • Ädikçiler mumly sapaklary eýläk-beýläk çaltlyk bilen çekýärler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Soldat bolan adamynyň ýanynda iňňe bilen sapagy hemişe bolar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Miwäni öz agaç ýa-da biýara bilen birleşdirýän inçejik baldak.

  • Ataýew şu ýyl tomus kanikuly wagtynda üzümi-gawuny sapagyndan ýolup iýmek üçin kolhoza gidipdi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Emma onuň ýalaňaç kellesini boýny götermän sapagynyň ysgyny gaçan sary kädi ýaly sallandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sapak - sapagy.

sapak çekmek

Gelin-gyzlaryň üme edip oturan ýerine baran ýigide sapak dakylanda, ýigidiň olara pul ýa-da ş. m. zat sylag bermeklik däbi.

 • Sapak çekdik, ynha gelen süýjüler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sapak sa‧pak 2

 1. Okuw jaýlarynda: okadylýan ýörite okuw, predmet, ders.

  • Soňky sapak gutarmaga jaň boldy. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Sapakda okuwçylar bilen geçirilýän işler okuwçylaryň dünýä garaýşynyň guralmagyna belli bir derejede kömek edýär.

 2. Mugallym tarapyndan okuwça tabşyrylan okuw işi, öý işi.

  • Sapaklaryna taýýarlanmak üçin oňa aýratynja stol goýmaly. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sapak - sapagy.

sapagy bişirmek

Sapagy gowy öwrenmek, özleşdirmek.

sapak almak

Görelde almak, tejribe almak, tälim almak, öwrenmek.

 • Işde Miçurinden alyp sapagy ýetişdirýär ýerde altyn ýüpegi. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 • Söýgüli ülkäniň eý gelin-gyzy! Watan gyzy Aýlardan sen sapak al. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Ol ussat ýazyjylaryň eserlerini terjime etmek bilen, olardan öwrendi, sapak aldy. (H. Ysmaýylow, Powestler)

sapak bermek

 1. Ders bermek, okatmak.

 2. Ters görelde görkezmek, nädogry öwüt-nesihat etmek.

sapak edinmek

Görelde edinmek, pent almak.

 • Goýberen ýalňyşlyklarymyza ökünmeli, ony geljek ýyldaky işlerimizde sapak edinmeli. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • sapaga
 • sapagam
 • sapagy
 • sapagydy
 • sapagydyr
 • sapagym
 • sapagyma
 • sapagymy
 • sapagymyz
 • sapagymyzda
 • sapagymyzy
 • sapagyn
 • sapagyna
 • sapagynda
 • sapagyndaky
 • sapagyndan
 • sapagyny
 • sapagynyň
 • sapagyň
 • sapagyňa
 • sapagyňy
 • sapak-da
 • sapakda
 • sapakdaky
 • sapakdan
 • sapakdandy
 • sapakdy
 • sapakdyr
 • sapaklar
 • sapaklara
 • sapaklarda
 • sapaklardaky
 • sapaklardan
 • sapaklary
 • sapaklarydyr
 • sapaklarymy
 • sapaklarymyz
 • sapaklarymyza
 • sapaklarymyzda
 • sapaklarymyzyň
 • sapaklarymyň
 • sapaklaryna
 • sapaklarynda
 • sapaklaryndan
 • sapaklaryny
 • sapaklarynyň
 • sapaklaryň
 • sapaklaryňa
 • sapaklaryňdan
 • sapaklaryňy
 • sapaklaryňyza
 • sapakly
 • sapaklygy
 • sapaksyz