sallah

Aýaly bolmadyk, aýalsyz, maşgalasyz.

  • Indi seniň bar işiň gören sallahlaryň öňüne düşüp sözaýdyjy gezip ýörmek bolupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Eger ýene dört-bäş ýyl sallah gezseňiz, hiç biri-de gelmez. («Sowet Türkmenistany» gazeti)