sakyrdaşmak sa‧kyr‧daş‧mak işlik

 1. Bilelikde irginsiz gürlemek, gepleşip oturmak.

  • Umsagülüň Halnazary agzamagyndan belli-beter hem onuň bilen uzak gün sakyrdaşmagyndan sawçylyga gelenini aňlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Biz ýörüşlere gatnaşan her bir adamyň bilýän bir meňzeş harby gürrüňlerini ara atyp uzat wagt sakyrdaşyp oturdyk. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 2. Bolgusyz gürrüň edişip oturmak, ýaňraşmak.

  • Ol bular bilen kän sakyrdaşman, jübüsinden şakyrdap duran onlujagy çykardy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • sakyrdaşdylar
 • sakyrdaşmagyndan
 • sakyrdaşman
 • sakyrdaşyp