saklaw

Bir zady birini gorap saklamak üçin goýlan topar, gorag (adam we ş. m. hakda).

  • Golaýdaky saklawda duran kazaklar süýkdürip gygyryşýardylar. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

  • Olaryň daşlarynyň saklawlary öňküsinden gowşamaýardy. (A. Gowşudow, Eserler)