saklaw sak‧law

Bir zady birini gorap saklamak üçin goýlan topar, gorag (adam we ş. m. hakda).

 • Golaýdaky saklawda duran kazaklar süýkdürip gygyryşýardylar. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

 • Olaryň daşlarynyň saklawlary öňküsinden gowşamaýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • saklawa
 • saklawda
 • saklawlary
 • saklawlarynda
 • saklawly
 • saklawy
 • saklawyna
 • saklawynda
 • saklawyndaky
 • saklawyny
 • saklawynyň
 • saklawyň