saklanmak işlik

 1. Özüňe erk edip bilmek, özüňe buýurmak.

  • Nurjahan syr bildirmän saklansa-da, ýeke galanda gözüniň ýaşyny saklap bilmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Her niçik hem bolsa mugallym saklanyp: -- Käýinmek gerek däl! -- diýip ýüzlendi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Aýak çekmek, daýanmak, durmak, eglenmek.

  • Hälki gyzjagaz içerik girdi-de gapynyň agzynda saklanyp sorady. (M. Gorkiý, Ene)

  • Gyz näz edip gaçýar bagy gabatlap, ýigit kowýar: -- Gitme, saklan gözelim! («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

 3. Idedilmek, eklenmek.

  • Kiçijik çagajyklar ýaslide gowy saklanýar.

 4. Bar bolmak, bolmak.

  • Zyýanly duzlaryň toprakda artykmaç saklanmagy pagtaçylyga ägirt uly zyýan ýetirýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 5. Garawly bolmak, aýalyp goýulmak.

  • Tohumlar ýörite jaýlarda saklanmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 6. Özüňi gorap bilmek.

  • Trahomanyň ýokuşmagyndan saklanmagyň iň oňat serişdesi arassaçylykdyr. (S. K. Kranow, Howply Göz Agyry Keselli we Olaryň Öňüni Almagyň Çäreleri)

 7. Öňünde durup bilmek, çydam etmek.

  • Bent suwuň badyna saklanyp bilmedi.

 8. Ýerine ýetirilmek, esewan edilmek.

  • Tertip-düzgüniň saklanyşy hem-de okuwyň ýyllyk jemleriniň nähili netijeler bermegi hakynda pikirlenýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 9. Abat galmak, ýygnalyp goýulmak.

  • Aý, şükür, birsydyrgyn saklanmak. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 10. Saklaw edilme, garalmak.

  • Zapowednikler goralyp saklanýar.