sakgaldaş

  1. Ýaşlary deň bolan adamlar, ýaşytdaş.

    • Obadaşlar, sakgaldaşlar näme diýýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Ýaşlary deň bolan, ýaşytdaş adamlaryň biri-birine ýüz tutup aýdýan sözleri.

    • Hany, siz başlaň, sakgaldaş! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Sakgaldaş, sen meni oýnap oturan bolaýma! («Zähmet Garymanlary»)