sakawlamak sa‧kaw‧la‧mak işlik

Sakynyp geplemek, kekeçlemek.

 • Sakawlamasyna garamazdan ol örän berk kadaly, tejribeli, üýtgeşik akyly bolan bir adamdy. (L. N. Tolstoý, Eserler)

 • Ol sakawlap, naýynjar ses bilen: -- Men näme aýdaýyn? -- diýdi. Nazar onuň gahary gelende sakawlaýandygyny diňe şu wagt bilip galdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sakawlady
 • sakawlama
 • sakawlamak
 • sakawlamanyň
 • sakawlamasyna
 • sakawlap
 • sakawlapdy
 • sakawlaýandygyny
 • sakawlaýany