sakawlamak işlik

Sakynyp geplemek, kekeçlemek.

  • Sakawlamasyna garamazdan ol örän berk kadaly, tejribeli, üýtgeşik akyly bolan bir adamdy. (L. N. Tolstoý, Eserler)

  • Ol sakawlap, naýynjar ses bilen: -- Men näme aýdaýyn? -- diýdi. Nazar onuň gahary gelende sakawlaýandygyny diňe şu wagt bilip galdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)