sagry

  1. Käbir malyň, atyň eşegiň we ş. m. bilinden guýrugyna çenli bolan aralyk, bilinden yzky tarapy.

    • Seýislermiz toýda atyn çaparlar, çagrysyn sypalar ýalyny gözlär. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

    • Maňlaýy sakar al atyň belent sagrysy gum mezekleýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  2. Göçme manyda Adamyň bilinden otyr ýerine çenli bolan aralyk.

    • Sypalap goýberseň, sagryňdan öter, tursaň saçyň ýere deger, Akmeňli. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)

sagry ädik

seret ädik