sagat sa‧gat 1

 1. Düýbünden keselsiz, saglygy oňat, gurat, sagdyn.

  • Sowatly, sagat bedenli, gurt ýaly dogumly adamlardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bolsa-da ol süňňi sagat adam ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Harap bolmadyk, döwülmedik, gurat, abat.

  • Traktoryň işleýşi örän oňat iç goşy sagat bolmaga çemeli.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sagat - sagady.

sagadyna ýetmek

Bir zadyň anygyna ýetmek, düýp teýkaryny bilmek.

 • Men bu gürrüňiň sagadyna ýetdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sagat sa‧gat 2

[sa:gat]

 1. Bir gije-gündiz möçberindäki wagt birligini ölçemek we takyklamak üçin mehanizm, gural.

  • Priýomnikden ses çykmandan soň goltugyndaky sagadyna seredip, oturyp aýbogdaşyny gurdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ýeňin çermäp sagadyny görende, Eýýäm göge uçmak wagty bolupdyr. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. 60 minutdan ybarat bolan wagt aralygy, gije-gündiziň 24-den bir bölegini görkezýän wagt birligi.

  • Garakçylaryň at saýlamak, nahar taýýarlatmak işleri bir sagada golaý çekdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Okuw, leksiýa, ders we ş. m. zatlar geçmek üçin bellenen 45 minutlyk wagt aralygy.

  • Taryh sapagy üçin hepdede 2 sagat berildi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sagat - sagady.


Duş gelýän formalary
 • sagada
 • sagady
 • sagadym
 • sagadyma
 • sagadymy
 • sagadymyz
 • sagadymyzy
 • sagadyn
 • sagadyna
 • sagadynda
 • sagadyndady
 • sagadyndan
 • sagadyny
 • sagadynyň
 • sagadyň
 • sagadyňy
 • sagadyňyzmy
 • sagat-da
 • sagatda
 • sagatdaky
 • sagatdan
 • sagatdy
 • sagatdygyny
 • sagatdym
 • sagatdyr
 • sagatja
 • sagatlar
 • sagatlara
 • sagatlarda
 • sagatlardan
 • sagatlary
 • sagatlary-da
 • sagatlaryna
 • sagatlarynda
 • sagatlaryndan
 • sagatlaryny
 • sagatlarynyň
 • sagatlaryň
 • sagatlaýyn
 • sagatly
 • sagatlygym
 • sagatlygyna
 • sagatlygyny
 • sagatlygynyň
 • sagatlygyň
 • sagatlyk
 • sagatlykdan
 • sagatlykdanmy
 • sagatmy
 • sagatsyz