sagat1

 1. Düýbünden keselsiz, saglygy oňat, gurat, sagdyn.

  • Sowatly, sagat bedenli, gurt ýaly dogumly adamlardy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Bolsa-da ol süňňi sagat adam ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Harap bolmadyk, döwülmedik, gurat, abat.

  • Traktoryň işleýişi öraň oňat iç goşy sagat bolmaga çemeli.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sagat - sagady.

sagadyna ýetmek

Bir zadyň anygyna ýetmek, düýp teýkaryny bilmek.

 • Men bu gürrüňiň sagadyna ýetdim. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sagat2

[sa:gat]

 1. Bir gije-gündiz möçberindäki wagt birligini ölçemek we takyklamak üçin mehanizm, gural.

  • Priýomnikden ses çykmandan soň goltugyndaky sagadyna seredip, oturyp aýbogdaşyny gurdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ýeňin çermäp sagadyny görende, Eýýäm göge uçmak wagty bolupdyr. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. 60 minutdan ybarat bolan wagt aralygy, gije-gündiziň 24-den bir bölegini görkezýän wagt birligi.

  • Garakçylaryň at saýlamak, nahar taýýarlatmak işleri bir sagada golaý çekdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Okuw, leksiýa, ders we ş. m. zatlar geçmek üçin bellenen 45 minutlyk wagt aralygy.

  • Taryh sapagy üçin hepdede 2 sagat berildi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sagat - sagady.