süýnmek1 işlik

 1. Çekilip, dartylyp boýuna ýa-da inine uzalmak.

  • Garnaýyç sakgyjy rezin ýaly süýnýär.

 2. Süýnýän ýaly çalt hereket edip gitmek.

  • Aýsoltanlar tarapdan mele maşyn ýer gyryp, emaý bilen süýnüp gelýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Uzynlygyna gyşaryp ýatmak, gyşarmak.

  • Ol özüniň garaňkyrap duran otagyndaky krowatyň üstünde süýnüp ýatyrdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem süýnmek - süýndüm, süýndüň, süýnüpdir.

sütüniň süýnmek

seret sütün

 • Ýer gazdym, sütünimem süýndi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

süýnmek2

Togalak bolmadyk, uzynak, süýri.

 • Süýnmek garpyzlar çaknyşyp ýaty. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Gurbanyň öňünden süýnmek, pessejik bir dapa çykdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)