sözaýdyjy

Biriniň gyzyny gelinlige dilemäge barýan, gudaçylyga iberilýän adam.

  • Oňa gelýän sözaýdyjylaryň bir näçesini Aýsoltana duýdurman, özi yzyna gaýtaryp goýberýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)