sökmek işlik

 1. Gurulgy zady bozmak, böleklerini biri-birinden aýyrmak.

  • Gel, Oraty, şu oturgyjy söküp göreli! (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Geýimiň we ş. m. tikinini sogrup, böleklerini biri-birinden aýyrmak.

 3. Köpýyllyk ekinleriň ýerini sürmek, bozmak.

  • Şu geljek gyş biz garran ýorunjalarymyzy sökmeli bolarys. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Birnäçe ýeri aýlanyp çykmak, köp ýere barmak, agtaryp köp ýol ýöremek.

  • Ýarym adanyň ilatly punktlarynyň arasyny gum depelerini, uly ýaplary söküp geçýän asfalt ýollar birikdirýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 5. Ýuridik termin Bir işe täzeden garamak.

  • Oblsud raýon sudunyň şol mesele baradaky kararyny sökdi.

 6. Endamyňy gowşatmak, meýmiretmek.

  • Içeriniň gyzgyn howasy ony sökdi.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sökmek - sökdüm, sökdüň, söküpdir.