sökmek işlik

 1. Gurulgy zady bozmak, böleklerini biri-birinden aýyrmak.

  • Gel, Oraty, şu oturgyjy söküp göreli! (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Geýimiň we ş. m. tikinini sogrup, böleklerini biri-birinden aýyrmak.

 3. Köpýyllyk ekinleriň ýerini sürmek, bozmak.

  • Şu geljek gyş biz garran ýorunjalarymyzy sökmeli bolarys. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 4. Birnäçe ýeri aýlanyp çykmak, köp ýere barmak, agtaryp köp ýol ýöremek.

  • Ýarym adanyň ilatly punktlarynyň arasyny gum depelerini, uly ýaplary söküp geçýän asfalt ýollar birikdirýärler. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 5. Ýuridik termin Bir işe täzeden garamak.

  • Oblsud raýon sudunyň şol mesele baradaky kararyny sökdi.

 6. Endamyňy gowşatmak, meýmiretmek.

  • Içeriniň gyzgyn howasy ony sökdi.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sökmek - sökdüm, sökdüň, söküpdir.


Duş gelýän formalary
 • sökdi
 • sökdi-de
 • sökdük
 • sökdüler
 • sökdüm
 • sökdür
 • söken
 • sökende
 • sökendigine
 • sökenine
 • sökenlerinden
 • söker
 • söker-de
 • sökersiň
 • sökme
 • sökmedim
 • sökmegi
 • sökmegiň
 • sökmek
 • sökmekden
 • sökmeklige
 • sökmeklik
 • sökmeli
 • sökmelidir
 • sökmese
 • sökmäge
 • sökmäniň
 • sökse
 • sökse-de
 • sökseler
 • sökseň
 • söküp
 • söküpdi
 • söküpdiler
 • söküpdir
 • söküpdirler
 • söküň
 • sökýäne
 • sökýänem
 • sökýär
 • sökýärdi
 • sökýärdik
 • sökýärler