sökdürmek işlik

 1. Gurulgy zady bozdurmak, bölek-bölek etdirmek.

  • Ol çig kerpiçden salnan öz haýatyny sökdürip, bişen kerpiçden saldyrdy. («Tokmak» žurnaly)

 2. Geýimiň we ş. m. tikinini sogurdyp, bölek-bölek etdirmek.

 3. Köpýyllyk ekinleriň ýerini sürdürmek.

  • Ýorunjany sökdürip, ýerine başga ekin ekdirmek gerek.

 4. Köp agtartmak, gözledik gapy-gapy aýlandyrmak.

  • Ony heläk edip, uzak ýoly sökdürip çagyrmak gerek däl ekeni.

 5. Ýuridik termin Bir işe täzeden garatmak.

  • Ol özüniň bigünädigini subut etmek üçin, işini sökdürip, täzeden seretdirmek isleýär.