söýülmek işlik

Biriniň söýgüsine mynasyp bolmak, gowy görülmek, isleg-arzuwa duş bolmak, halanmak.

  • Ýene-de söýersiň hem söýlersiň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Edil ýaşlykda çaganyň ejesi tarapyndan söýülmegini gowy görşi ýaly, maňa-da bu ýakymlydy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Däli dälini söýer, molla -- ölüni. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem söýülmek - söýler, söýlüpdir.