söýüşmek işlik

Biri-biriňi söýmek, biri-biriň bilen gowy görüşmek, halaşmak.

  • Gurt özi bilen dogan dan hem artyk söýşüp gezen ýigidi jan berende horkuldap aglady. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Pökgen öz ýanyndan gyzy Baharyň söýşüp nika stolunda ýazylyşany Hoşgeldidir öýdüp pikirlenýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem söýüşmek - söýşer, söýşüpdir.