rysar ry‧sar

Feodal Ýewropada: harby-dworýan gatlagyna degişli adam.

 • Dünýäden ötüpdir örän kän jellat. Sansyz rysar, sansyz ofiser, soldat. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Atly uruşçylara-feodallara rysar diýlip at berlipdir. (Orta asyrlar taryhy)


Duş gelýän formalary
 • rysara
 • rysarlar
 • rysarlara
 • rysarlardan
 • rysarlardy
 • rysarlardyr
 • rysarlary
 • rysarlaryna
 • rysarlaryny
 • rysarlarynyň
 • rysarlaryň
 • rysarlyga
 • rysarlyk
 • rysary
 • rysaryň