rysar

Feodal Ýewropada: harby-dworýan gatlagyna degişli adam.

  • Dünýäden ötüpdir örän kän jellat. Sansyz rysar, sansyz ofiser, soldat. (Çary Aşyr, Poemalar)

  • Atly uruşçylara-feodallara rysar diýlip at berlipdir. (Orta asyrlar taryhy)