rejeli re‧je‧li sypat

  1. Tertibe salnan, ýerbe-ýer goýlan, jaýlaşykly ýerleşdirilen.

    • Elektrik çyralarynyň hatary täze şäheriň köçeleriniň hemme tarapyna rejeli düzülipdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

    • Giň meýdanda rejeli hatar etilen gök baglary hemmesiniň düýbüniň bir metr çemesi ýeri indi duw ak bolup görünýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Gelşik berlen, taraşlanan.


Duş gelýän formalary
  • rejelije
  • rejelilik