rehimdarlyk re‧him‧dar‧lyk

[rehimda:rlyk]

seret rehimlilik

 • Rehimdarlygyň bir çetinden inipsiň gerek. («Görogly» eposy)

 • Biz tebigatyň rehimdarlyklaryna ýaraşyp durup bilmeris, olary tebigatdan gaňryp almak biziň borjumyzdyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Seriýe daýza nätanyş gyzyň şeýle rehimdarlygyna haýran galdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rehimdarlyk - rehimdarlygy.


Duş gelýän formalary
 • rehimdarlyga
 • rehimdarlygy
 • rehimdarlygyna
 • rehimdarlygyny
 • rehimdarlygynyň
 • rehimdarlygyň
 • rehimdarlygyňdan
 • rehimdarlykda
 • rehimdarlyklaryna