real1

Gadymy Ispan puly.

real2

Poligrafiýa Nabor kassasy we taýýar nabor saklanýan şkaf.

real3

Hyýaly däl-de, çyn, anyk, hakyky.

  • Maddy dünýädäki her bir wakanyň öz sebäbi, özüniň real esasy bar. (S. N. Winogradow, A. F. Kuzmin, Logika)

  • Zelili öz döredijiliginde real söýgini wasp edipdir.