razy ra‧zy

[ra:zy]

 1. Bir zada özüniň razylygyny bildirýän, kaýyl bolýan, bir pikire goşulýan, ylalaşýan.

  • Aýby ýok, balam, men razy, gel meni nähili bejerseň bejer. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Örän oňat, laboratoriýada işlemäge razymysyňyz? («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Göwni jaý, minnetdar, kanagatlanan.

  • Nepes han, men senden razy! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Aman poşçy hemişe özüniň atyny taryplap atyndan razydygyny her sözünde aňladardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • raza
 • razy-da
 • razydam
 • razydy
 • razydygy
 • razydygymy
 • razydygyna
 • razydygyny
 • razydyklary
 • razydyklaryny
 • razydylar
 • razydym
 • razydyr
 • razylyga
 • razylygy
 • razylygym
 • razylygyna
 • razylygynda
 • razylygyndan
 • razylygyny
 • razylygynyň
 • razylygyň
 • razylygyňyz
 • razylyk
 • razylykdyr
 • razymy
 • razymyň
 • razynyň