rastlamak rast‧la‧mak işlik

[ra:stlamak]

 1. Göwne jaý etmek, anyklamak, aýdyňlaşdyrmak.

 2. Gönülemek, dogrulamak.

  • Mergen şol agaja tarap rastlap atdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Mawynyň nyşanadan rastlap atan soňky oklary biderek geçmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

özüňi rastlamak

seret öz 3

 • Garly özüni rastlandan soň howlynyň derwezesiniň haýsy ugurdadygyny ýagşy takyklap, eýwandan düşüp gitdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Dili basylan Wüşi kel özüni çalaja rastlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • rastlady
 • rastlamaga
 • rastlamak
 • rastlandan
 • rastlanlaryndan
 • rastlap
 • rastlaryny