rast rast

[ra:st]

Könelişen söz Dogry, çyn, hakykat.

 • Ol gaty rast aýdandyr -- diýşip, eminler ýerli-ýerden tassyklaşdylar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol aýdýanyň rast, ýöne welin, şol garry-gurtularyň hem ýaşlara etjek täsirini ýadyňdan çykarma! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

rast gelmek

Gabat gelmek, dogry gelmek, laýyk gelmek, jüp bolmak.


Duş gelýän formalary
 • rastdyr
 • rastlaryny
 • rastlygyna
 • rastym
 • rastyma
 • rastymyň
 • rastyn
 • rastyny
 • rastyň
 • rastyňmy
 • rastyňy