rak rak

Medisina Bedeniň iç ýüzünden we daşyndan dokumalaryň dürli tarapa birsyhly ösüp ýaýraýan howply çişmesi.

 • Rak diýilýän çişlerini öwrenmekde sowet ylmynyň gazanan üstünlikleri uludyr. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

 • Ol meniň beýnimde ýigrenji rak ýaly damar urup, tä gabra gadam urýançam bile ýaşar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem rak - ragym, ragyň.


Duş gelýän formalary
 • raga
 • ragy
 • ragymyz
 • ragyna
 • ragyndan
 • ragyny
 • ragynyň
 • ragyň
 • rakda
 • rakdaky
 • rakdan
 • raklar
 • raklara
 • raklarda
 • raklardan
 • raklary
 • raklaryny
 • raklarynyň
 • raklaryň
 • rakly
 • raklyk