ragbat rag‧bat

Könelişen söz Güýç, kuwwat, ysgyn, tap, gurp, mejal.

  • Onda ragbat galmandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Garrynyň ragbaty gaçypdy.


Duş gelýän formalary
  • ragbatsyz
  • ragbatsyzlyk
  • ragbaty