radiolokasiýa ra‧dio‧lo‧ka‧si‧ýa

Radio tolkunlarynyň kömegi bilen dürli ýagdaýlardaky predmetleriň hakyky bolan ýeriniň görnüşini, aradaşlygyny, ugruny kesgitlemeklik.

  • Häzirki wagtda meteorlaryň suratyny almagyň giň ulanylyşy, soňky ýyllarda bolsa-radiolokasiýa has degerli netijeler berýär. (E. L. Krinow, Asman daşlary)


Duş gelýän formalary
  • radiolokasiýada
  • radiolokasiýanyň
  • radiolokasiýasynyň