raýat

[ra:ýat]

Könelişen söz Belli bir döwletiň graždanlygyna degişli bolan, bir döwlete tabyn bolan.

  • Hywa hanyna raýat bolaýmakçymyka? (A. Gowşudow, Pwestlerja Hekaýalar)

  • Atasy fransuz, enesi ýunan, raýaty şwesariýaly. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)

  • Ak patyşa özüniň sada raýatlaryndan uruş işine kömek soraýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Raýatlaryň örän şatdygy gosunyň hemme zatdan öpjündigi barada ýakymly gürrüňler berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)