raýat ra‧ýat

[ra:ýat]

Könelişen söz Belli bir döwletiň graždanlygyna degişli bolan, bir döwlete tabyn bolan.

 • Hywa hanyna raýat bolaýmakçymyka? (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Atasy fransuz, enesi ýunan, raýaty şwesariýaly. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

 • Ak patyşa özüniň sada raýatlaryndan uruş işine kömek soraýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Raýatlaryň örän şatdygy gosunyň hemme zatdan öpjündigi barada ýakymly gürrüňler berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • raýata
 • raýatdaky
 • raýatdan
 • raýatdygy
 • raýatdygyny
 • raýatdyr
 • raýatlar
 • raýatlara
 • raýatlarda
 • raýatlardan
 • raýatlardygy
 • raýatlardyr
 • raýatlary
 • raýatlarymyz
 • raýatlarymyza
 • raýatlarymyzdyr
 • raýatlarymyzy
 • raýatlarymyzyň
 • raýatlaryn
 • raýatlaryna
 • raýatlaryndan
 • raýatlaryny
 • raýatlarynyň
 • raýatlarynyňky
 • raýatlaryň
 • raýatlaryňa
 • raýatlaryňyzda
 • raýatly
 • raýatlyga
 • raýatlygy
 • raýatlygymyz
 • raýatlygyna
 • raýatlygynda
 • raýatlygyndan
 • raýatlygyny
 • raýatlygynyň
 • raýatlygyň
 • raýatlygyňyzyň
 • raýatlyk
 • raýatlykdan
 • raýatlylyk
 • raýaty
 • raýatydy
 • raýatymyz
 • raýatymyza
 • raýatymyzyň
 • raýatymyň
 • raýatyna
 • raýatynda
 • raýatyndaky
 • raýatyndan
 • raýatyny
 • raýatynyň
 • raýatyň
 • raýatyňa
 • raýatyňdaky