pyçak

Metaldan ýasalan sowuk ýarag, tyg, gezlik.

 • Biline kümüş-gyzyl gynly pyçak gysdyrypdyr-da, döwme goşany heýkelleýin başaşak ildiripdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ýarty byçgylary, agzy gädik paltalary, jontuk pyçaklary ýene bir sapy çykyp duran köne çekiçleri bardy. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 • Kütek pyçak el keser. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pyçak - pyçagy.

pyçak syrmak

Gynyndan çykaryp pyçak çenemek, eliň pyçakly topulmak.

 • Sen bize aýtman, Jumadurdy bilen gaçyp gitdiň -- diýip, aýal doganyna pyçak syrypdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

ýürege pyçak bolup sanjylmak

seret ýürek 1

 • Onuň bu garaýşy Meňliniň ýüregine pyçak bolup sanjylýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • pyçaga
 • pyçagam
 • pyçagy
 • pyçagydy
 • pyçagym
 • pyçagyma
 • pyçagymy
 • pyçagymyz
 • pyçagymyň
 • pyçagyn
 • pyçagyna
 • pyçagynam
 • pyçagyndan
 • pyçagyny
 • pyçagynyň
 • pyçagyň
 • pyçagyňy
 • pyçagyňyzmy
 • pyçagyňyzy
 • pyçakda
 • pyçakdan
 • pyçakdy
 • pyçakdygyny
 • pyçakdyr
 • pyçaklar
 • pyçaklara
 • pyçaklardan
 • pyçaklary
 • pyçaklaryn
 • pyçaklaryna
 • pyçaklaryny
 • pyçaklarynyň
 • pyçaklaryň
 • pyçakly
 • pyçaklydy