puryja

[pury:ja]

seret pursat 1

  • Iki gün puryja berýärin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kimkä bular? Dostmy, duşman? Gümürtik, Oýlanmaga puryja-da ýok artyk. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Ine göräýiň: -- Degirmen barada aýdanymyzda, degirmençi meniň ýanyma eýýäm iki ýola puryja sorap geldi. (L. N. Tolstoý, Eserler)