pugtalamak işlik

Mäkäm edip goýmak, berkitmek, berkleşdirmek.

  • Soňra ýüni ýene-de pugtalaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çelegiň gurşawyny pugtalamak.