pislemek pis‧le‧mek işlik

[pi:slemek]

Erbet görmek, ýaman görmek, näletlemek, masgaralamak.

 • Eger şeýtse, elbetde, ol aýaly uly il pislär ahyryn, çünki Gurt hem onuň üçin söweşdi. (A. Gowşudow, Eserler)

it pislän ýaly pislemek

Örän erbet görmek, masgaralamak, gaty ýaman, ýek görmek.


Duş gelýän formalary
 • pisledi
 • pisleme
 • pislemegi
 • pislemek
 • pislemeýärin
 • pisleýärdi
 • pislän
 • pisläp
 • pislär
 • pislärdi