pisint pi‧sint

Daş görnüş, sypat, keşp, ýasaw.

 • Içerik giren uzyn gara sakgally, molla pisint, gözleri äýnekli, daýanykly adam, kolhoz prawleniýesiniň sekretardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Ol ýigidiň pisindi batyrgaý bir adama meňzeýär.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem pisint - pisindi.

pisindi oturmak

Göwne jaý bolmak, pikire dogry gelmek, maňzyňa oturmak, sulhuň almak, göwnüň karar tapmak.

 • Ýok, Anton seniň munyň adamyň pisindi oturjak zat däl. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)

 • Ýigide kapitanyň derrew pisindi oturdy. («Mydam Taýýar» gazeti)

 • Gülüp duran gyzjagaza meniň pisindim oturdy.

pisint etmezlik

Üns bermezlik, ähmiýet bermezlik, ynam ýetmezlik.

 • Sary şerigata ynansa-da, hojamyň ýüzleý sözüne pisint etmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • pisindem
 • pisindi
 • pisindim
 • pisindiniň
 • pisindiň
 • pisintli