pis pis

[pi:s]

 1. Bolşy, häsiýeti-gylygy ýaramaz bolan, nejis.

  • Ahyrynda eňse berdi nemesler, gaçmaga ýüz tutdy masgara pisler. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Pis pisi-tapar, suw-pesi. (nakyl)

 2. Myrtar, ýaramaz, erbet bolgusyz.

  • Diwaryň ýüzünde birjik-de obraz ýokdy- bu pis alamat! (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

 3. Medisina Organizmde pigmentiň azlyk etmegi netijesinde deriniň we saçlaryň hetdenaşa agarmak keseli.

  • Gurt pis keseliň bir musallat diýlip düşünilýändigini aýtdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

pis açan ýaly

Ala-mula, ala-beder.

pis açmak

Bedeniňi, saçyny ak-ala edýän kesele duş bolmak.

 • Endamy pis açan bir adam bularyň öňünden çykyp, nirä barýanlaryny soraň. (A. Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • pisdir
 • pise
 • pisem
 • pisi
 • pisidir
 • pisin
 • pisindem
 • pisinden
 • pisini
 • pisiň
 • pisiňem
 • pisler
 • pisleriň
 • pislige
 • pislik
 • pislikden