pikirlenmek işlik

Bir zat hakda pikir etmek, bir zada pikiriňi gönükdirmek, oýlanmak, paýhaslanmak.

 • Ol kän pikirlenip durmady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Onda belki, men hem şol wagtlarda görendirin -- diýip, Sähet hem pikirlenmesini taşlady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 • Ol öz içinden: -- Ýaňky gybatlar eýýäm Gulman arçynyň gulagyna ýetip, ýasawulyny iberipdir-ow! -- diýip pikirlendi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • pikirlendi
 • pikirlendi-de
 • pikirlendiler
 • pikirlendim
 • pikirlendiňizmi
 • pikirlendiňmi
 • pikirlenen
 • pikirlenende
 • pikirlenenden
 • pikirlenenimde
 • pikirleneniňde
 • pikirlenenligiň
 • pikirlener
 • pikirlenerdim
 • pikirlenere
 • pikirlenersiňiz
 • pikirlenibem
 • pikirlenip
 • pikirlenipdi
 • pikirlenipdir
 • pikirlenipdir-de
 • pikirlenjekdigini
 • pikirlenme
 • pikirlenme-de
 • pikirlenmedik
 • pikirlenmediňmi
 • pikirlenmegi
 • pikirlenmegin
 • pikirlenmeginden
 • pikirlenmegine
 • pikirlenmegini
 • pikirlenmeginiň
 • pikirlenmegiň
 • pikirlenmegiňizi
 • pikirlenmek
 • pikirlenmekden
 • pikirlenmekleri
 • pikirlenmeklerini
 • pikirlenmeklige
 • pikirlenmekligi
 • pikirlenmekligiň
 • pikirlenmeklik
 • pikirlenmeklikdir
 • pikirlenmeler
 • pikirlenmelerden
 • pikirlenmelere
 • pikirlenmeleri
 • pikirlenmelerine
 • pikirlenmelerini
 • pikirlenmeleriniň
 • pikirlenmeleriň
 • pikirlenmeli
 • pikirlenmelidigi
 • pikirlenmelidim
 • pikirlenmesi
 • pikirlenmesinde
 • pikirlenmesinden
 • pikirlenmesine
 • pikirlenmesini
 • pikirlenmesiniň
 • pikirlenmezden
 • pikirlenmezlik
 • pikirlenmeýän
 • pikirlenmeýär
 • pikirlenmeýärler
 • pikirlenmäge
 • pikirlenmän
 • pikirlenmäne
 • pikirlenmäni
 • pikirlenmäniň
 • pikirlenmänligiň
 • pikirlense
 • pikirlense-de
 • pikirlensem-de
 • pikirlenseňiz
 • pikirlenýän
 • pikirlenýändigimiz
 • pikirlenýändigine
 • pikirlenýändiklerine
 • pikirlenýäni
 • pikirlenýänlere
 • pikirlenýänleri
 • pikirlenýänleriniň
 • pikirlenýänleriň
 • pikirlenýänligi
 • pikirlenýänlikleri
 • pikirlenýär
 • pikirlenýärdi
 • pikirlenýärdiler
 • pikirlenýärin
 • pikirlenýäris
 • pikirlenýärler
 • pikirlenýärsiňiz