pikirlene-pikirlene

Köp pikir edip, köp wagt paýhaslanyp, oýlanyp.

  • Pikirlene-pikirlene, ahyrynda -- Üçümiz hem bie gaçalyň! -- diýipdirler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)