pikiri-zikiri

Bar pikiri, ünsi, bar aladasy, küýi, zikiri.

  • Biziň pikirimiz- zikirimiz, işimiz-aladamyz, bütin ünsümiz gözel durmuşymyzy ýene-da gözellendirmek. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Narly Nepesowiçiň bar edýän gürrüňi we pikiri- zikiri gara bokurdagy bilen gara nebsiniň ugrunda saman astyndan suw goýbermekden başga zat däl. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)