pide

pide bolmak

Çüýräp owranmak, çüýräp gitmek, gurap owranmak, owranyp kül bolmak.

  • Onuň üstüne-de köne halta, aňry-bäri petdeler ýamalypdyr, olar hem çüýrän pide bolupdyr. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ýandagy bassaň küde bolar, bedäni bassaň- pide. (Nakl)