peteke

  1. Gyzylödegiň giňelip gidýän hem-de iýmit siňdirýän ýeri, bölegi.

    • Dalagyň yzyndan gyzylödek, onuň yzyndan bolsa, içinde ýygnanýan göwrümli peteke gelýär. (W. F. Şalaýew, N. A. Rykow, Zoologiýa)

    • Dolmaz petekleriniň ýesiri bolan towuklar tezek dörýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Kükregiň ýokary gapyrgadan, döş süňküniň gutarýan ýerine çenli bolan aralygy.

    • Ol edil ördek ýaly petekesini gaýşardyp, oýmul-oýmul edip, gaýnymyň öýüne girdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)