perwaýsyz sypat

[perwa:ýsyz]

Aladasyz, ünjüsiz, biagyry; parhsyz, tapawutsyz, sowuk-sala.

  • Men seniň ykbalyna perwaýsyz garap bilmerin ahyry! (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Komandir özüni hiç ýitirmeýärdi, näme başa gelse, çekmegi boýun alan adamynyň berkleşen häsiýetinde perwaýsyz görnüşde özüni saklaýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Dükanlaryň perwaýsyz sakçylary possunlaryna dolanyp uka gidipdirler. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Edebiýat tankydyna perwaýsyz garaýanlary ýazgarmak gerek. («Türkmenistan kommunisti» gazeti)