peýlemek işlik

  1. Biriniň yzyna gizlin düşmek, ogryn garamak, ogryn yzarlamak, aňtamak.

    • Garawul hem ogryn basyp, tamyň düýbüni syryp, aralykdan boýnuny uzatjak adamyny peýläp, bir ädim ara goýup maý aldy. (A. Gowşudow, Eserler)

  2. Bir zadyň amatyny gözlemek, amatyny tapjak bolmak, maý agtarmak, çemini gözlemek.

    • Olary tutmak üçin, Pursat peýläp ýörerdim. («Mydam Taýýar» gazeti)