parhsyz sypat

 1. Aralarynda hiç hili tapawut, parh bolmadyk, birmeňzeş bolan, biri-birinden üýtgeşik bolmadyk, tapawutsyz.

 2. Akyl, pähim, gylyk we ş. m. taýdan tapawudy bolmadyk, tapawut goýulmaýan, artyk däl.

  • Ol Aýsoltanyň yzly-yzyna beren şatlykly soraglaryna-da parhsyz jogap berdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Hormatly Durdy, şeýle ähmiýetli waka parhsyz garamak bolmaz! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • parhsyzdan
 • parhsyzdy
 • parhsyzlygy
 • parhsyzlygyň
 • parhsyzlyk