parhsyz sypat

  1. Aralarynda hiç hili tapawut, parh bolmadyk, birmeňzeş bolan, biri-birinden üýtgeşik bolmadyk, tapawutsyz.

  2. Akyl, pähim, gylyk we ş. m. taýdan tapawudy bolmadyk, tapawut goýulmaýan, artyk däl.

    • Ol Aýsoltanyň yzly-yzyna beren şatlykly soraglaryna-da parhsyz jogap berdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Hormatly Durdy, şeýle ähmiýetli waka parhsyz garamak bolmaz! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)