parahatly pa‧ra‧hat‧ly sypat

[para:hatly]

 1. Uruş-galmagalsyzlyk, dawasyzlyk, dostluk, asudalyk, azatlyk, dynçlyk, dem-dynçlyk.

  • Parahatlyk tarapdarlarynyň bütinsoýuz konfereňsiýasyna gidýän Aýsoltan şol tämiz howada samolýota münmäge taýynlanýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bolsun biziň zamanamyz, hemişelik parahatlyk. (K. Işanow, Watan üçin)

  • Meniň beýlik watanym parahatlyk diregi, parahatlyk söýýänleň biziň bilen ýüregi. (R. Alyýew, Kommunizm ýolunda)

 2. Gaý-harasatsyzlyk, ümsümlik, mylaýymlyk.

  • Bütin töwerek dym-dyrs, parahatlykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Ýuwaşlyk, asyllylyk.

  • Az salym dymşanlaryndan soň, garly hemişeki parahatlygy bilen -- Aslynda bu gürrüňleri kimler tapýar? -- diýdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 4. Parahatlyk, arkaýynlyk.

  • Parahatlyk bilen alýar demini. Deňziň ýakasynda oturan şäher. (Ş. Boržakow, Kaspi kenarynda)


Duş gelýän formalary
 • parahatlylygy
 • parahatlylyk