pan... pan...

Goşma sözleriň bir zady tutuş-bitewilikde eýeländigini, ähli ýere ýaýrandygyny aňladýan birinji bölegi.

  • Paniranizm uruş ýyllarynda gitlerçilere hyzmat edipdi. («Türkmenistan kommunisti» gazeti)