palto pal‧to

Dyzdan geçip duran daşky gyş geýimi.

 • Ylýas Töra eňegi syrylan, egni geýnüwli, ýarym harby formadaky gök kostýuynyň üstünden palto geýnen, kellesi papakly, gözleri äýnekli adamdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Ol onuň soragyna -- Hawa! -- diýip, gysgajyk jogan berdi-de, haýal etmän paltosyny geýmäge başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
 • paltoda
 • paltodan
 • paltody
 • paltolar
 • paltolara
 • paltolaram
 • paltolaryny
 • paltolarynyň
 • paltolaryň
 • paltoly
 • paltolyk
 • paltolylar
 • paltolynyň
 • paltomda
 • paltomy
 • paltomyň
 • paltony
 • paltonyň
 • paltosy
 • paltosy-da
 • paltosyna
 • paltosynda
 • paltosyny
 • paltosynyň
 • paltosyz
 • paltoň
 • paltoňam