palto

Dyzdan geçip duran daşky gyş geýimi.

  • Ylýas Töra eňegi syrylan, egni geýnüwli, ýarym harby formadaky gök kostýuynyň üstünden palto geýnen, kellesi papakly, gözleri äýnekli adamdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Ol onuň soragyna -- Hawa! -- diýip, gysgajyk jogan berdi-de, haýal etmän paltosyny geýmäge başlady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)