palta pal‧ta

Agaç aýyrmak, ýonmak, bir zady çapmak üçin taplanyp ýasalan, ýüzi ýiti, saply demir gural.

 • Maňa bir palta ýasap bermegi ýadyňdan çykarma, her gün goňşulardan palta sorap bizar bolduk. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Palta bilen ýonmak.

paltaň daşa degmek

Diýeniň bolmazlyk, aýdanyň ýer tutmazlyk eden maksadyň iş ýüzüne geçmezlik, işiň şowsuz bolmaklyk.

 • Gylyç gajar ogly paltasy daşa degenden soň ýoldaşlaryna -- Meni Mamagül bilen ýaraşdyrsaňyzlaň! -- diýip, asyrynlyk bilen ýalbaryp, ýüz tutup hem gördi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Onuň ol kärinden paltasy daşa degipdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • palta-da
 • paltadan
 • paltalar
 • paltalary
 • paltalarynyň
 • paltalaryň
 • paltaly
 • paltamy
 • paltany
 • paltanyň
 • paltasy
 • paltasy-da
 • paltasyna
 • paltasyny
 • paltasynyň
 • paltasyz
 • paltaň