palta

Agaç aýyrmak, ýonmak, bir zady çapmak üçin taplanyp ýasalan, ýüzi ýiti, saply demir gural.

  • Maňa bir palta ýasap bermegi ýadyňdan çykarma, her gün goňşulardan palta sorap bizar bolduk. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Palta bilen ýonmak.

paltaň daşa degmek

Diýeniň bolmazlyk, aýdanyň ýer tutmazlyk eden maksadyň iş ýüzüne geçmezlik, işiň şowsuz bolmaklyk.

  • Gylyç gajar ogly paltasy daşa degenden soň ýoldaşlaryna -- Meni Mamagül bilen ýaraşdyrsaňyzlaň! -- diýip, asyrynlyk bilen ýalbaryp, ýüz tutup hem gördi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Onuň ol kärinden paltasy daşa degipdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)