palaw pa‧law

Ýagda gowrulan etiň üstüne sogan, käşir dogralyp, suw guýlup, tüwüden bişirilýän nahar.

 • Kepçe bilen agdarylýan palawlardan reňkli çanaklara guýulup, hatara öýlere tabak çekilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol bir sapar palaw, bir sapar hem kebap, etli börek-her haýsyndan iýýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 • Häzir bu iki dostuň arasynda üsti etli bir çanak palaw hem gapdallarynda iki sany ullakan çäýnek durýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Gury sözden palaw bolmaz, ýag bilen tüwisi bolmasa. (nakyl)

berseler iýersiň ýagly palawy

Göwnüň islänini başarsaň edersiň, eliňden gelse edersiň.


Duş gelýän formalary
 • palaw-da
 • palawa
 • palawam
 • palawdan
 • palawdyr
 • palawlar
 • palawlardan
 • palawlary
 • palawlaryny
 • palawlaryň
 • palawly
 • palawlyk
 • palawmy
 • palawy
 • palawymyza
 • palawyna
 • palawyny
 • palawyň
 • palawyňky
 • palawyňy