palan pa‧lan

 1. Keçeden bejerilýän we gaňňa deregine eşege salynýan esbap.

  • Aman aga eşegine palan saldy.

 2. Ýük daşamak üçin hammalyň goluny geçirip arkasyna geýýän enjamy.

  • Palanyň astynda hammalyga ýüz uraryn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

eşekden palan alança görmezlik

seret eşek

 • Hojam aga, ol şerti bitirmek meniň ýanymda, eşekden palan alança-da ýok! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Al, şu eje-de ýalan sözlemäni eşekden palan alança-da görmeýär. (A. Durdiýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • palanly
 • palanlyny
 • palany
 • palanyny
 • palanynyň
 • palanyň